Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване и за временна неработоспособност поради трудова злополука

Posted in Полезно

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се начислява в размер на 80 %, а за временна неработоспособност поради трудова злополука в размер 90 % от средното брутно възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

Стъпки за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни технически средства и приспособления, съгласно чл. 40 ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Posted in Полезно

Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.
Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ. - за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. - за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

Стъпки за ползване правото за парична помощ за профилактика и рехабилитация по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

Posted in Полезно

Стъпки за ползване правото за парична помощ за профилактика и рехабилитация по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
- средствата за нощувки, които се поемат изцяло от НОИ;
- частична помощ за хранене. Доплащането за един храноден, което е за сметка на лицето се определя от заведението-изпълнител на дейността по профилактика и рихебалитация и е в размер до 20 лв. (точния размер на доплащането виж тук: Начало > Обезщетения > Профилактика и рехабилитация > Информация за размера на сумата, която лицата ще доплащат за един храноден през 2015 г.)

- до 4 диагностични и терапевтични процедури дневно, като те се назначават на място от лекар на самото специализирано заведение – изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.