Стъпки за ползване правото за парична помощ за профилактика и рехабилитация по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

Posted in Полезно

Стъпки за ползване правото за парична помощ за профилактика и рехабилитация по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
- средствата за нощувки, които се поемат изцяло от НОИ;
- частична помощ за хранене. Доплащането за един храноден, което е за сметка на лицето се определя от заведението-изпълнител на дейността по профилактика и рихебалитация и е в размер до 20 лв. (точния размер на доплащането виж тук: Начало > Обезщетения > Профилактика и рехабилитация > Информация за размера на сумата, която лицата ще доплащат за един храноден през 2015 г.)

- до 4 диагностични и терапевтични процедури дневно, като те се назначават на място от лекар на самото специализирано заведение – изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни.

Лицата, които са осигурени за риска общо заболяване и майчинство могат да ползват правото за профилактика и рехабилитация от държавното обществено осигуряване (ДОО). Това са: работещите по трудови правоотношения; държавните служители; съдиите, прокурорите, следователите и др. съдебни лица; военнослужещите; членовете на кооперации; управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и др.; лицата на изборни длъжностни; специализантите; лицата, упражняващи свободни професии; лицата получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл.68, ал.1 от КСО и ако не са осигурени, т.е. да не упражняват трудова дейност, за която да подлежат на задължително обществено осигуряване.
Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която да е отразена в медицинско направление (бл. МЗ №119а,98). То се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него се документират заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Необходимо е медицинското направление да е издадено не повече от 30 календарни дни преди датата, на която лицето планира да постъпи в съответното заведение за профилактика и рехабилитация!
Следващата стъпка е лицето да си направи резервация за постъпване в съответното специализирано заведение – изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
На интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), в рубриката “Обезщетения“ можете да намерите списък с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за тази година, адресите и телефоните им за контакти и резервации, както и информация за медицинските показания и противопоказания за лечение в съответните специализирани заведения.
В срок до 10 работни дни преди датата, на която съгласно резервацията лицето следва да постъпи в заведението , то трябва да се яви лично в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес и да представи следните документи:
1. Медицинско направление;
2. Документ за самоличност – за справка;
3. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща здравословното му състояние – експертизи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. документи според конкретния случай;
4. Служебна бележка по образец, приложение № 1 към Наредбата, издадена от осигурителя (работодателя на лицето), удостоверяваща осигурителните права на лицето. (Същата може да бъде изтеглена в готов за попълване формат от сайта на НОИ, като се следват рубриките „Обезщетения”/”Профилактика и рехабилитация”/”Необходими документи за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилатиця”).

Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят в териториалното поделение на НОИ и експертно решение на ТЕЛК, респ. НЕЛК, както и декларация по образец – приложение № 2 към Наредбата, че не са осигурени.
Лицата, претърпели трудово злополука, представят и разпореждането, издадено от длъжностно лице на НОИ, с което злополуката се приема трудова.
Лицата с професионална болест представят и експертното решение за признаване на професионална болест. Въз основа на представените документи, съответните медицински специалисти в териториалното поделение на НОИ преценяват дали провеждането на рехабилитацията в специализираното заведение, което е избрало и евентуално резервирало лицето, няма да е противопоказно на заболяването му, след което му издават удостоверение по образец.
Към настоящия момент има свободни места в специализирано заведение – изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация. Контактите, противопоказанията за лечение и цената на резервациите виж тук: www.nssi.bg като следвате рубриките: Начало > Обезщетения > Профилактика и рехабилитация > Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, и телефони за контакти с тях