Членство

Posted in За нас

 

Членове на Сдружението могат да бъдат всички юридически и дееспособни физически лица, в това число и лица, с определена от компетентен орган вид и степен на увреждане и трайно намалена работоспособност над 50 на сто, които приемат целите и Устава и внасят ежегодно определения от Управителния съвет членски внос.

Членовете юридически лица са асоциирани членове и имат само право на съвещателен глас в общото събрание на сдружението.

Броят на членовете физически лица с увреждания не може да е под 50 на сто от броя на пълноправните.

Членове на сдружението се приемат от Управителния съвет чрез писмено заявление, придружено с декларация, че приемат Устава и целите на Сдружението и документ за внесена встъпителна вноска. Лицата с увреждания представят и документ от съответния компетентен орган за вида на увреждането и степента на трайно намалената работоспособност. 

 

Молба за членство за физически лица можете да изтеглите от ТУК 

Молба за членство за юридически лица може да изтеглите от ТУК

За нас

Posted in За нас

 БАРТ е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Сдружението обединява на доброволен принцип физически лица, национални, регионални и местни организации и административни структури, национални и природни паркове, фондации, туроператори, туристически агенции, хотелиери, къщи за гости и семейни хотели, превозвачи, застрахователи и други лица от сферата на туризма, екологията, културата и производството, както и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които споделят идеите за социален туризъм, като “мотор” на местното и регионалното развитие, както, и опазването и устойчивото използване на българското природно, културно и историческо наследство като средство за социалната интеграция на хората с увреждания. В Сдружението могат да членуват юридически и дееспособни физически лица, които споделят идеите на организацията. 

БАРТ функционира за постигане на следните цели:

  • подпомагане на своите членове и защита на техните интереси на национално, регионално и местно равнище;
  • опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство;
  • повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за интегриране на хората с увреждания и лицата в рискови групи;
  • издигане нивото на професионална квалификация в сферата на туризма като цяло;
  • утвърждаване на България като европейски значима дестинация за туризъм;
  • интегриране на хората с увреждания и лицата в неравностойно социално положение, чрез рекреация, спорт и туризъм.

За постигане на целите си БАРТ участва в комисии, комитети, в технически конференции и в контакт с политическите лидери,  пред които ние лобираме за Достъпен туризъм, както и за достъпна градска и извън градска достъпна архитектурна среда, достъпен обществен транспорт, възможност за достъпни спортни, културни  и развлекателни събития. По този начин съвместно с нашите партньори и последователи чувствително ще облекчим ежедневието и свободното време на хората с увреждания, както и на техните придружители и семейства.

От 09.05.2018 г. с решение №309 на Министерски Съвет, БАРТ е призната за Национално представителна организация на и за хора с увреждания.

От 2015 г. сдружението е член на Глобалният договор на ООН и ENAT - европейска мрежа за достъпен туризъм.

Към 29.05.2018 ч. членският състав на БАРТ надвишана 2700 души, като над 60% от лицата притежават ЕР на ТЕЛК.